Näitä ehtoja sovelletaan Nordic Bar Groupin viimeisimmässä luettelossa mainostettujen tuotteiden ("tuotteet") myyntiin lukuun ottamatta muita ehtoja, joita asiakas ("asiakas") pyrkii asettamaan tai sisällyttämään tai jotka johtuvat kaupasta, tavasta, käytännöstä tai kaupankäynnin kulusta.

 

1.1 Jokainen tilaus on Asiakkaan tarjous ostaa Tuotteet näiden ehtojen mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että sen tilauksen ehdot ovat täydelliset ja oikeat.

1.2 Tilaus katsotaan hyväksytyksi vasta, kun Nordic Bar Group antaa kirjallisen hyväksynnän tilaukselle, jolloin asiakkaan kanssa tehdään sopimus ("sopimus").

1.3 Asiakas luopuu kaikista oikeuksistaan vedota mihin tahansa ehtoon, joka on merkitty, toimitettu asiakkaan asiakirjoihin tai joka sisältyy asiakkaan asiakirjoihin ja joka on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa.

1.4 Kaikki Nordic Bar Groupin tuottamat näytteet, piirustukset tai mainokset sekä Nordic Bar Groupin luetteloissa tai esitteissä olevat kuvat on tuotettu ainoastaan antamaan likimääräinen kuva niissä mainituista tuotteista. Ne eivät ole osa sopimusta eikä niillä ole sopimusvoimaa.

 

  1. TUOTTEET

2.1 Tuotteet on kuvattu Nordic Bar Groupin kuvastossa, sellaisena kuin se on muutettuna mahdollisilla päivityksillä. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa tuotteiden saatavuus ennen sopimuksen tekemistä.

2.2 Nordic Bar Group pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteiden eritelmiä, jos sovellettavat lakisääteiset tai viranomaisvaatimukset sitä edellyttävät.

 

  1. TOIMITUS

3.1 Nordic Bar Group varmistaa, että jokaisen tuotetoimituksen mukana on lähetysluettelo, josta käy ilmi tilauspäivämäärä, asiakkaan ja Nordic Bar Groupin viitenumerot, tuotteiden tyyppi ja määrä (mukaan lukien tarvittaessa tuotteiden koodinumero), mahdolliset erityiset varastointi- tai käsittelyohjeet sekä, jos tuotteet toimitetaan erissä, jäljellä olevien tuotteiden jäljellä oleva määrä.

3.2 Nordic Bar Group toimittaa tuotteet tilauksessa mainittuun osoitteeseen tai muuhun osapuolten sopimaan paikkaan (toimituspaikka) milloin tahansa sen jälkeen, kun Nordic Bar Group on ilmoittanut asiakkaalle, että tuotteet ovat valmiina.

3.3 Toimitus on valmis, kun tuotteiden purkaminen toimituspaikalla on saatu päätökseen.

3.4 Toimituspäivämäärät ovat vain suuntaa-antavia, eikä toimitusaika ole olennainen. Nordic Bar Group ei ole vastuussa tuotteiden toimituksen viivästymisestä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä tai siitä, että asiakas ei ole toimittanut Nordic Bar Groupille riittäviä toimitusohjeita tai muita tuotteiden toimitukseen liittyviä ohjeita.

3.5 Jos Nordic Bar Group ei toimita tuotteita, sen vastuu rajoittuu kustannuksiin ja kuluihin, joita asiakkaalle aiheutuu vastaavanlaisen ja laadultaan vastaavan korvaavan tavaran hankkimisesta halvimmalla saatavilla olevilta markkinoilta, vähennettynä tuotteiden hinnalla. Nordic Bar Group ei ole vastuussa Tuotteiden toimittamatta jättämisestä siltä osin kuin se johtuu ylivoimaisesta esteestä tai siitä, että Asiakas ei ole antanut Nordic Bar Groupille asianmukaisia toimitusohjeita tai muita Tuotteiden toimittamisen kannalta merkityksellisiä ohjeita.

3.6 Jos asiakas haluaa noutaa tuotteet, mutta ei noudata niitä kohtuullisessa ajassa, tuotteiden toimitus katsotaan Nordic Bar Groupin tiloissa suoritetuksi kymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona asiakkaan olisi pitänyt noutaa tuotteet, Nordic Bar Group varastoi tuotteet siihen asti, kunnes toimitus todella tapahtuu, ja veloittaa asiakkaalta kaikki siihen liittyvät kustannukset ja kulut (mukaan lukien vakuutus).

3.7 Jos asiakas ei ole ottanut tuotteita vastaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona Nordic Bar Group on ilmoittanut asiakkaalle, että tuotteet ovat valmiina toimitettavaksi, Nordic Bar Group voi myydä tai muulla tavoin luovuttaa osan tuotteista tai kaikki tuotteet ja veloittaa asiakkaalta kohtuulliset varastointi- ja myyntikulut vähennettynä tuotteiden hinnan alittavasta osuudesta.

3.8 Jos Nordic Bar Group toimittaa enintään 8,0 % enemmän tai vähemmän kuin tilattuja tuotteita, asiakas ei voi hylätä niitä, mutta saatuaan asiakkaalta ilmoituksen siitä, että tavaroita on toimitettu väärä määrä, tilauksen laskua oikaistaan suhteellisesti.

 

  1. LAATU

4.1 Nordic Bar Group takaa, että toimitettaessa ja 24 kuukauden ajan (6 kuukautta B2B-asiakkaille) toimituspäivästä (takuuaika) tuotteet:

(a) ovat kaikilta olennaisilta osiltaan kuvauksensa ja sovellettavien eritelmien mukaisia;

(b) niissä ei ole olennaisia suunnittelu-, materiaali- ja valmistusvirheitä; ja

c) ne ovat laadultaan tyydyttäviä (vuoden 1979 tavaranmyyntilain (Sale of Goods Act 1979) tarkoittamassa merkityksessä).

4.2 Jollei lausekkeesta 4.3 muuta johdu, jos:

(a) Asiakas ilmoittaa Nordic Bar Groupille kirjallisesti takuuaikana kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsee, että jotkin tai kaikki tuotteet eivät täytä lausekkeessa 4.1 määriteltyä takuuta;

(b) Nordic Bar Groupille annetaan kohtuullinen tilaisuus tutustua tuotteisiin; ja

(c) asiakas (Nordic Bar Groupin pyynnöstä) palauttaa kyseiset tuotteet Nordic Bar Groupin toimipaikkaan asiakkaan kustannuksella, Nordic Bar Group korjaa tai vaihtaa vialliset tuotteet tai palauttaa viallisen tuotteen hinnan kokonaan.

4.3 Nordic Bar Group ei ole vastuussa siitä, että tuotteet eivät täytä lausekkeessa 4 mainittua takuuta missään seuraavista tilanteista:

(a) Asiakas käyttää kyseisiä tuotteita edelleen sen jälkeen, kun hän on tehnyt lausekkeen 4.2 mukaisen ilmoituksen;

(b) vika johtuu siitä, että asiakas ei ole noudattanut Nordic Bar Groupin kirjallisia ohjeita tuotteiden käytöstä tai (jos niitä ei ole) hyvää kauppatapaa;

(c) vika johtuu siitä, että Nordic Bar Group on noudattanut asiakkaan toimittamaa piirustusta, suunnitelmaa tai eritelmää;

(d) asiakas muuttaa tai korjaa tuotteita ilman Nordic Bar Groupin kirjallista suostumusta;

(e) vika johtuu tavanomaisesta kulumisesta, tahallisesta vahingosta, huolimattomuudesta tai epätavallisista varastointi- tai työskentelyolosuhteista; tai

(f) tuotteet poikkeavat kuvauksestaan muutosten seurauksena, jotka on tehty sen varmistamiseksi, että ne täyttävät sovellettavat lakisääteiset tai lainsäädännölliset vaatimukset.

(g) Tuotteita myydään Tanskan kuningaskunnan ulkopuolella.

4.4 Lukuun ottamatta tämän lausekkeen 4 määräyksiä Nordic Bar Group ei ole vastuussa asiakkaalle siitä, että tuote ei täytä lausekkeessa 4.1 mainittua takuuta.

4.5 Kaikkien tuotteiden myyntien osalta, riippumatta siitä, tapahtuuko myynti Tanskan kuningaskunnassa vai ei, vuoden 1979 tavaranmyyntilain (Sale of Goods Act 1979) pykälien 13-15 mukaiset ehdot suljetaan lain sallimassa laajuudessa pois sopimuksesta.

4.6 Näitä ehtoja sovelletaan Nordic Bar Groupin toimittamiin korjattuihin tai vaihdettuihin tuotteisiin.

 

  1. (A) OMISTUSOIKEUS JA RISKI

5.1 Riski, mutta ei omistusoikeus, siirtyy asiakkaalle tapauksen mukaan toimituksen tai noutamisen yhteydessä.

5.2 Tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle vasta, kun:

(a) Nordic Bar Group vastaanottaa maksun (käteisenä tai selvityksenä) asiakkaalle toimitetuista tuotteista, joiden osalta maksu on erääntynyt, jolloin tuotteiden omistusoikeus siirtyy, kun kaikki kyseiset summat on maksettu;

(b) Asiakas myy tuotteet edelleen, jolloin tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle jälleenmyyntihetkellä.

5.3 Ennen kuin tuotteiden omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle, Asiakkaan on:

(a) säilyttää tuotteet erillään kaikista muista asiakkaan hallussa olevista tavaroista siten, että ne ovat helposti tunnistettavissa Nordic Bar Groupin omaisuudeksi;

(b) ei saa poistaa, turmella tai peittää tuotteissa olevia tai niihin liittyviä tunnistusmerkkejä tai pakkauksia;

(c) pitää tuotteet tyydyttävässä kunnossa ja vakuuttaa ne kaikkia riskejä vastaan niiden koko hinnan osalta toimituspäivästä alkaen;

(d) ilmoittamaan Nordic Bar Groupille välittömästi, jos siihen kohdistuu jokin lausekkeessa 8.1 luetelluista tapahtumista;

ja

(e) antaa Nordic Bar Groupille sellaisia tuotteisiin liittyviä tietoja, joita Nordic Bar Group voi ajoittain vaatia.

5.4 Jollei lausekkeesta 5.5 muuta johdu, asiakas voi jälleenmyydä tai käyttää tuotteita tavanomaisessa liiketoiminnassaan (mutta ei muuten) ennen kuin Nordic Bar Group saa maksun tuotteista. Jos asiakas kuitenkin myy tuotteet eteenpäin ennen tätä ajankohtaa, tuotteiden omistusoikeus siirtyy Nordic Bar Groupilta asiakkaalle välittömästi ennen sitä ajankohtaa, jolloin asiakas suorittaa jälleenmyynnin. Asiakas säilyttää tällaisten tuotteiden myynnistä saadun tuoton tätä tarkoitusta varten perustetulla erillisellä tilillä.

5.5 Jos ennen kuin tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, asiakkaaseen kohdistuu jokin lausekkeessa 8.1 luetelluista tapahtumista, asiakkaan oikeus myydä tuotteita tai käyttää niitä lakkaa välittömästi, rajoittamatta kuitenkaan Nordic Bar Groupin mahdollisia muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja,

ja:

(a) Nordic Bar Group voi milloin tahansa:

(i) vaatia asiakasta luovuttamaan kaikki hallussaan olevat tuotteet, joita ei ole myyty eteenpäin tai joita ei ole peruuttamattomasti sisällytetty toiseen tuotteeseen; ja

(ii) jos Asiakas ei tee sitä viipymättä, mennä Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tiloihin, joissa Tuotteita säilytetään, saadakseen ne takaisin.

 

  1. Vienti: Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, kaikki hinnat ovat vapaasti tehtaalla lähetyspäivänä voimassa olevia hintoja ilman arvonlisäveroa, tulleja ja muita veroja. Jollei Nordic Bar Group toisin sovi, maksu suoritetaan peruuttamattomalla remburssilla, joka on vahvistettu Kööpenhaminan selvityspankissa ja joka on järjestetty maksettavaksi kokonaisuudessaan lähetysasiakirjoja/konossementtia, lentorahtikirjaa tai lentopakettipostikuittia vastaan. Asiakas maksaa kaikki pankkikulut. Ostaja on vastuussa kaikkien tarvittavien tuontilupien hankkimisesta omalla kustannuksellaan.

 

  1. HINTA JA MAKSU

7.1 Tuotteiden hinta on tilauksessa ilmoitettu hinta tai, jos hintaa ei ole ilmoitettu, Nordic Bar Groupin julkaisemassa ja toimituspäivänä voimassa olevassa hinnastossa ilmoitettu hinta.

7.2 Nordic Bar Group voi milloin tahansa ennen toimitusta ilmoittamalla asiakkaalle korottaa tuotteiden hintaa vastaamaan tuotteiden kustannusten nousua, joka johtuu seuraavista syistä:

(a) mikä tahansa tekijä, johon Nordic Bar Group ei voi vaikuttaa (mukaan lukien valuuttakurssien vaihtelut, verojen ja tullien nousu sekä työvoima-, materiaali- ja muiden valmistuskustannusten nousu);

(b) Asiakkaan pyynnöstä muuttaa toimituspäivää (-päiviä), tilattujen tuotteiden määriä tai tyyppejä tai eritelmää; tai

(c) viivästykset, jotka johtuvat asiakkaan antamista ohjeista tai siitä, että asiakas ei ole antanut Nordic Bar Groupille riittäviä tai tarkkoja tietoja tai ohjeita.

7.3 Tuotteiden hinta:

(a) ei sisällä arvonlisäveron (ALV) määriä (tarvittaessa), jotka asiakas on lisäksi velvollinen maksamaan Nordic Bar Groupille kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti, edellyttäen, että hän saa voimassa olevan ALV-laskun; ja

(b) ei sisällä tuotteiden pakkaus-, vakuutus- ja kuljetuskustannuksia ja -maksuja, jotka laskutetaan asiakkaalta.

7.4 Nordic Bar Group voi laskuttaa asiakasta tuotteista milloin tahansa ennen toimituksen päättymistä tai sen jälkeen.

7.5 Asiakkaan on maksettava lasku kokonaisuudessaan ja selvityksenä 30 pankkipäivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksu on suoritettava Nordic Bar Groupin kirjallisesti nimeämälle pankkitilille. Maksuaika on olennainen.

7.6 Jos asiakas ei suorita sopimuksen mukaista maksua Nordic Bar Groupille eräpäivään mennessä, asiakkaan on maksettava viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa, joka on 4 prosenttia vuodessa Tanskan kansallisen pankin kulloinkin voimassa olevan peruskoron yläpuolella. Korko kertyy päivittäin eräpäivästä siihen asti, kunnes erääntynyt määrä on tosiasiallisesti maksettu, riippumatta siitä, onko se maksettu ennen tuomiota vai sen jälkeen. Asiakkaan on maksettava korko yhdessä erääntyneen määrän kanssa.

7.7 Asiakkaan on maksettava kaikki sopimuksen mukaiset erääntyneet summat täysimääräisesti ilman kuittausta, vastasaatavia, vähennyksiä tai ennakonpidätyksiä (lukuun ottamatta lain edellyttämiä vähennyksiä tai ennakonpidätyksiä). Nordic Bar Group voi milloin tahansa, rajoittamatta kuitenkaan muita oikeuksiaan tai oikeussuojakeinojaan, kuitata minkä tahansa Asiakkaan sille maksaman summan Nordic Bar Groupin Asiakkaalle maksamasta summasta.

 

  1. Irtisanominen - Peruuttaminen

8.0 Asiakkaat, jotka ostavat yksityisiksi kuluttajiksi, "B2C", voivat peruuttaa tilauksensa 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Tilauksen palauttamisesta aiheutuvat kuljetuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla, ellei palautus johdu viallisesta tai vahingoittuneesta tuotteesta. Kaikista vahingoittuneista tavaroista on ilmoitettava meille 3 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.   

8.1 Rajoittamatta muita oikeuksiaan tai oikeussuojakeinojaan Nordic Bar Group voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle, jos:

(a) Asiakas rikkoo olennaisesti mitä tahansa sopimusehtoa ja (jos tällainen rikkomus on korjattavissa) ei korjaa rikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun osapuolelle on ilmoitettu asiasta kirjallisesti;

(b) Asiakas ryhtyy mihinkään toimenpiteeseen tai toimeen, joka liittyy sen siirtymiseen selvitystilaan, väliaikaiseen selvitystilaan tai velkojiensa kanssa tehtyyn sovintoon tai järjestelyyn (lukuun ottamatta maksukykyistä uudelleenjärjestelyä), sen asettamiseen selvitystilaan (joko vapaaehtoisesti tai tuomioistuimen päätöksellä, paitsi maksukykyistä uudelleenjärjestelyä varten), sen omaisuuteen nimitetyn selvitysmiehen määräämiseen tai sen liiketoiminnan lopettamiseen;

(c) Asiakas keskeyttää, uhkaa keskeyttää, lopettaa tai uhkaa lopettaa liiketoimintansa kokonaan tai merkittävältä osin; tai

(d) asiakkaan taloudellinen asema heikkenee siinä määrin, että Nordic Bar Groupin mielestä asiakkaan kyky täyttää asianmukaisesti sopimuksen mukaiset velvoitteensa on vaarantunut.

8.2 Nordic Bar Group voi keskeyttää tuotteiden toimittamisen sopimuksen tai minkä tahansa muun asiakkaan ja Nordic Bar Groupin välisen sopimuksen perusteella, jos Nordic Bar Group perustellusti uskoo, että asiakas on ajautumassa maksukyvyttömyyteen tai jos asiakas ei maksa mitään tämän sopimuksen mukaista erääntynyttä summaa eräpäivänä, rajoittamatta kuitenkaan muita oikeuksiaan tai oikeussuojakeinojaan.

8.3 Rajoittamatta muita oikeuksiaan tai oikeussuojakeinojaan Nordic Bar Group voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle, jos asiakas ei maksa mitään sopimuksen mukaista maksua eräpäivänä.

8.4 Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä asiakkaan on välittömästi maksettava Nordic Bar Groupille kaikki Nordic Bar Groupin maksamattomat laskut korkoineen.

8.5 Sopimuksen irtisanominen ei vaikuta mihinkään osapuolten oikeuksiin ja oikeussuojakeinoihin, jotka ovat syntyneet irtisanomishetkellä, mukaan lukien oikeus vaatia vahingonkorvausta tämän sopimuksen rikkomisesta, joka on tapahtunut irtisanomispäivänä tai ennen sitä.

8.6 Kaikki sopimuksen määräykset, joiden on nimenomaisesti tai epäsuorasti tarkoitus tulla voimaan tai pysyä voimassa sopimuksen päättyessä tai sen jälkeen, pysyvät täysin voimassa.

 

  1. VASTUUN RAJOITTAMINEN

9.1 Mikään näissä ehdoissa ei rajoita tai sulje pois Nordic Bar Groupin vastuuta seuraavista:

(a) kuolemasta tai henkilövahingosta, joka on aiheutunut sen huolimattomuudesta tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuudesta (soveltuvin osin);

(b) petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen;

(c) vuoden 1979 Sale of Goods Act -lain 12 pykälän mukaisten ehtojen rikkominen;

(d) vuoden 1987 kuluttajansuojalain mukaiset vialliset tuotteet; tai

(e) kaikki asiat, joiden osalta Nordic Bar Groupin olisi lainvastaista sulkea pois tai rajoittaa vastuuta.

9.2 Edellisen mukaisesti:

(a) Nordic Bar Group ei ole missään olosuhteissa vastuussa asiakkaalle sopimuksesta, vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien huolimattomuus), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai muusta syystä mistään voitonmenetyksestä tai välillisestä tai välillisestä menetyksestä, joka aiheutuu sopimuksesta tai sen yhteydessä; ja

(b) Nordic Bar Groupin kokonaisvastuu asiakkaalle kaikista muista vahingoista, jotka johtuvat sopimuksesta tai siihen liittyen, riippumatta siitä, onko kyse sopimuksesta, vahingonkorvausvelvoitteesta (mukaan lukien huolimattomuus), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai muusta, ei missään tapauksessa saa ylittää 100 % tuotteen hinnasta, joka on sidottu asianomaiseen laskuun.

 

  1. VÄKIVALLAN MAJEURE

Kumpikaan osapuoli ei riko tätä sopimusta eikä ole vastuussa viivästyksestä tai laiminlyönnistä tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä, jos viivästys tai laiminlyönti johtuu ylivoimaisesta esteestä. Jos viivästys tai laiminlyönti jatkuu 90 päivää, osapuoli, jota asia ei koske, voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti 30 päivää aikaisemmin osapuolelle, jota asia koskee.

 

  1. YLEISTÄ

11.1 Luovuttaminen ja muut liiketoimet.

(a) Nordic Bar Group voi milloin tahansa luovuttaa, siirtää, kiinnittää, rasittaa, alihankkia tai muulla tavoin käsitellä kaikkia tai joitain sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

(b) Asiakas ei saa luovuttaa, siirtää, kiinnittää, rasittaa, alihankkia, luovuttaa tai muulla tavoin käsitellä mitään tai kaikkia sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Nordic Bar Groupin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

11.2 Koko sopimus.

(a) Tämä sopimus muodostaa koko osapuolten välisen sopimuksen, ja se korvaa ja mitätöi kaikki aiemmat osapuolten väliset kirjalliset tai suulliset sopimukset, lupaukset, vakuutukset, takuut, vakuutukset, esitykset ja sopimukset, jotka liittyvät sopimuksen kohteeseen.

(b) Kumpikin osapuoli suostuu siihen, että sillä ei ole mitään oikeussuojakeinoja sellaisten lausuntojen, esitysten, vakuutusten tai takuiden osalta (riippumatta siitä, onko ne annettu viattomasti tai huolimattomasti), joita ei ole esitetty tässä sopimuksessa. Kumpikin osapuoli hyväksyy, että se

ei ole oikeutta esittää mitään vaatimuksia syyttömän tai huolimattoman väärän tiedon antamisesta tai huolimattomasta virheellisestä lausumasta, joka perustuu mihinkään tässä sopimuksessa olevaan väitteeseen.

11.3 Muutos. Tämän sopimuksen muutokset ovat voimassa vain, jos ne on tehty kirjallisesti ja osapuolet (tai heidän valtuutetut edustajansa) ovat allekirjoittaneet ne.

11.4 Luopuminen. Se, että osapuoli ei ole käyttänyt tai viivyttänyt sopimuksen tai lain mukaista oikeutta tai oikeussuojakeinoa, ei merkitse luopumista kyseisestä tai muusta oikeudesta tai oikeussuojakeinosta eikä estä tai rajoita kyseisen tai muun oikeuden tai oikeussuojakeinon myöhempää käyttämistä. Yksittäinen tai osittainen tällaisen oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttäminen ei estä tai rajoita kyseisen oikeuden tai minkä tahansa muun oikeuden tai oikeussuojakeinon myöhempää käyttämistä.

11.5 Irtisanominen. Jos jokin sopimuksen määräys tai osa määräyksestä on tai tulee pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, se katsotaan muutetuksi siinä vähimmäismäärässä, joka on tarpeen, jotta se olisi pätevä, laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen. Jos tällainen muutos ei ole mahdollinen, kyseinen määräys tai osa määräyksestä katsotaan poistetuksi. Tämän lausekkeen mukainen määräyksen tai sen osan muuttaminen tai poistaminen ei vaikuta sopimuksen muiden osien pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

11.6 Ilmoitukset.

(a) Kaikki ilmoitukset tai muut tiedonannot, jotka annetaan osapuolelle sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä, on tehtävä kirjallisesti, osoitettava kyseiselle osapuolelle sen rekisteröityyn toimipaikkaan (jos kyseessä on yritys) tai sen päätoimipaikkaan (muussa tapauksessa) tai muuhun osoitteeseen, jonka kyseinen osapuoli on ilmoittanut toiselle osapuolelle kirjallisesti tämän lausekkeen mukaisesti, ja ne on toimitettava henkilökohtaisesti, lähetettävä ennakkoon maksetulla ensimmäisen luokan postilla tai muulla seuraavan työpäivän jakelupalvelulla, kaupallisella kuriiripalvelulla tai sähköpostilla.

11.7 Kolmannen osapuolen oikeudet. Muilla kuin tämän sopimuksen osapuolilla ei ole oikeutta panna täytäntöön mitään tämän sopimuksen ehtoja.

11.8 Sovellettava laki. Sopimukseen ja kaikkiin riitoihin tai vaatimuksiin (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaatimukset), jotka johtuvat sopimuksesta tai sen kohteesta tai muodostumisesta tai liittyvät siihen, sovelletaan Tanskan lakia ja niitä tulkitaan Tanskan lain mukaisesti.

11.9 Toimivalta. Kumpikin osapuoli suostuu peruuttamattomasti siihen, että Tanskan tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki riidat tai vaateet (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaateet), jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai sen kohteesta tai muodostumisesta tai liittyvät siihen.